Градското население на Европа е изложено на риск от замърсяване на околната среда

Въпреки че през 2020 г., заради мерките срещу пандемията, се забелязва значително намаляване на замърсяването на околната среда, предимно на въздуха, борбата със замърсяването на околната среда изглежда не е приключила.

Според Европейското икономическо пространство (ЕИП) най-опасни за човешкото здраве са азотният диоксид (NO2), озон (O3) и бензо[а]пирен. ЕИП представя последните официални данни за 2020 г., плюс временни данни за 2021 г. за концентрациите на основните замърсители на въздуха.

Според проучване на една от най-големите британски организации за управление на отпадъци, предлагаща услуги за събиране, изхвърляне и рециклиране на отпадъци, Junk Bunk Ltd, 96% от градското население на Европа е изложено на повишено ниво на прахови частици, открити в замърсения въздух.

Най-изложени на замърсяване на околната среда са хора с нисък социално-икономически статус и малцинствени групи. Те са по-уязвими към негативни въздействия върху здравето. Рискът за здравето, породен от от замърсяване на околната среда, варира в зависимост от възрастта, мястото на пребиваване, основното здравно състояние и имунитета.

Популации, изложени на най-голям риск от здравословни проблеми, свързани със замърсяването на въздуха са:

●     Хора с белодробни заболявания, като астма, хроничен бронхит, емфизем и хронична обструктивна белодробна болест
●     Бебета и малки деца.
●     Хора, които работят или спортуват навън.
●     Възрастни над 65 г.
●     Хора със сърдечно-съдови заболявания.
●     Хората в бедност; лица, които нямат достъп до здравни грижи.
●     Хората, които пушат или са изложени на пасивно пушене.
●     Хора, работещи в професии, където има висока експозиция на замърсен въздух.
●     Хора, които прекарват много време в близост до натоварени пътища.
 
Фините прахови частици и глобалното замърсяване на въздуха остават предизвикателство в международен мащаб

Въпреки намаляването на замърсяването на въздуха до 2020 г., по-голямата част от градското население на ЕС беше изложено на големи замърсители на въздуха и фини частици. Централна и Източна Европа и Италия съобщават за по-високи концентрации на прахови частици и бензо [a] пирен (канцероген), главно поради изгарянето на твърди горива, като въглища и дърва за битово отопление, и използването на изкопаеми горива в промишленото производство.

В рамките на Плана за действие за нулево замърсяване на Европейския зелен пакт, се идентифицират редица действия, които да помогнат за справяне с качеството на въздуха в Европа. Това включва преглед на директивите за качеството на атмосферния въздух, целящи балансиране и уеднаквяване на стандартите на ЕС за качество на въздуха, съгласно препоръките на СЗО (Световна здравна организация).

%d bloggers like this: