Изграждаме умение в младите да учат непрекъснато

През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха „Идеалният кандидат“, новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме професор д-р Петър Христов, ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“

Вижте кой е той?

Проф. д-р Петър Христов е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от 1994 г. Бил е последователно ръководител на катедра „Национална сигурност“, декан на Юридическия факултет, а от началото на 2019 г. е ректор. Той създава първата в България, извън ведомствените висши училища, университетска специалност по защита на националната сигурност. Научните му интереси са в сферата на правните основи на сигурността и управлението на риска. Автор е на повече от 100 научни публикации, в т.ч. над 10 самостоятелни и колективни монографични труда. Извел е до успешна защита повече от 10 български и чуждестранни докторанти. Канен е като лектор във водещи университети в Полша, Хърватска, Украйна, Русия, Турция, Кипър, Сърбия и САЩ.

Кои са най-позитивните новини, с които се свързва Университета Ви през последните няколко години?

През последните няколко години като най-позитивен факт бих оценил тенденциите на устойчиво възходящо развитие на ВСУ „Черноризец Храбър“. Мога да изброя някои от събитията, които очертават този положителен тренд – университетът е с най-високата оценка на институционална акредитация сред частните университети в страната – 9,21 (по десетобалната система); създадената благоприятна среда за стимулиране на научните изследвания бе оценена с ресертифициране на логото „HR Excellence in Research“ на Европейската комисия. Преди месец ЕК ни присъди и Еразъм-харта за висше образование за втори седемгодишен период. ВСУ „Черноризец Храбър“ е сред първите три български университета, подписали Великата харта на университетите „Магна Харта 2020“ – за академична свобода и независимост. И ако тези факти формират публичния образ на университета, то устойчивият кандидатстудентски прием през последните три години, който ни нарежда сред водещите в това отношение университети в страната, както и повишеният интерес за обучение в магистърски и докторски програми на граждани от държави като Полша, Израел, Турция, Украйна, са повод за увереност, че сме на правилния път. По повод на 30-годишнината от създаването на ВСУ „Черноризец Храбър“, което отбелязваме тази година, можем да уверим учредителите на университета, хилядите негови възпитаници, настоящите студенти, академичния състав и партньорите на университета, че имат основание за самочувствие и гордост.

Как се отрази пандемията на всички свързани с Университета Ви процеси – структурни, организационни, учебни, отчетни?

Както всичко в този свят това, което се случи в университета, има положителни и отрицателни страни. Фактът, че имаме единични случаи на заболели, ни кара да фокусираме вниманието си върху полезното. Вярно е, че натоварването върху преподавателите и студентите се увеличи, но за сметка на това пандемията катализира процесите на дигитализация на учебния процес, на административната работа.

През 2020 г. студентите, докторантите, преподавателите и служителите на Варненския свободен университет не загубиха нито ден от учебния процес. За по-малко от седмица всички учебни дейности бяха пренасочени към електронна среда. Преподавателите създадоха повече от 900 курса и публикуваха в тях множество полезни образователни ресурси в платформата за електронно учебно съдържание на университета.

Впечатляваща бе активността на студентите, които присъстваха във виртуалните ни аудитории. Значително се повиши и подобри академичната комуникация – новата среда позволи на ВСУ „Черноризец Храбър“ да привлече в учебния процес повече преподаватели, експерти и гости от целия свят. В периода на COVID-кризата екипът на университета подпомогна с образователни ресурси повече от 300 училища в България.

И още нещо важно – появиха се нови, дигитални, извън учебния план форми на аудиторна активност, като майсторския курс по криминалистика, организиран от декана на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, в който се включиха над 160 участници – студенти и алумни, не само от нашия университет, но и други университети в страната и чужбина. При завършването на курса участниците спонтанно сформираха Клуб на криминалиста, който привлича нови и нови членове. По подобен начин се случи и организирания от Студентския съвет конкурс за студентска научна разработка на тема: „Кръгова икономика“. Участниците в конкурса формираха активна общност от над 100 студенти и възпитаници на университета.

Успявате ли да поддържате високо ниво на кадрите в Университета? Какви са впечатленията Ви от новото ядро такива?

Въпреки дискриминационната политика, провеждана от държавата по отношение на частното висше образование и законодателно прокарваните ограничения за университетите да споделят образователни ресурси, ние не само съхранихме, но и значително укрепихме нашия академичен състав. В условия, при които държавните висши училища са принуждавани да съкращават академичен състав, ние привлякохме нови 17 преподаватели. Повишихме репутацията на научно-изследователската дейност и удвоихме броя на отчетените цитирания в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Разширихме технологичните си способности, подобрихме информационната си инфраструктура и създадохме високотехнологична информационна система за електронно управление на процесите в университета с отдалечен достъп. Утвърдихме партньорските си връзки и спечелихме нови ценни партньори.

Какви са проблемите, които най-често срещате и намирате ли тяхното решение?

Частните университети споделят общата отговорност на европейската и българската образователна система да подготвят човешкия капитал на ХХI век. Заедно с това те са призвани и да предложат алтернатива на младите хора, свързана с изпреварващата подготовка и реализация на нови модели на образованието, адекватни на потребностите на пазара на труда. И тук далеч не става дума само за относително по-голямата свобода, която те имат. А за безусловната необходимост да отстояват конкурентните си предимства на един много несъвършен пазар, като доказват всекидневно качество, ефективност и резултати. Именно затова те са инициатори на иновации. Обикновено в тях изпреварващо се генерират новата визия и новите посоки за развитието на образованието. Оттук най-често стартират нови специалности, съобразени с реалното потребление на пазара на труда.

Частните университети осигуряват 30 % от инвестицията във висшето образование в страната. Смятам, че е от изключително значение да се съблюдава конституционно предоставената равнопоставеност на публичната и частната собственост, респективно на държавните и частните университети и най-вече на студентите, които се обучават в тях.

Какви са наблюденията Ви за нивото на студентите в управляваният от Вас Университет? Откривате ли съществени разлики в последните години?

Частните университети работят в неблагоприятна пазарна среда. В тези условия, ВСУ „Черноризец Храбър“ се придържа към политиката, че за да просперираме трябва да предлагаме уникални образователни продукти, а в регулираните специалности, каквито са „Право“ и „Архитектура“, в които няма възможност да диференцираме образователния продукт – да предлагаме възможно най-високо качество. В юбилейната учебна година първокурсниците започнаха своето обучение по напълно обновени планове и програми, които разкриват и развиват индивидуалните заложби и изграждат компетентностите, необходими за професиите на бъдещето.

Този факт се отразява и на характеристиките на кандидат-студентите. Всеки трети първокурсник е завършил средното си образование с отличен успех. Най-младият ни студент е едва на 16 години, а най-възрастният – на 63. В университета се обучават все повече работещи млади хора, които имат желание да повишат квалификацията си или да израснат професионално. 70 % от студентите в задочна форма на обучение в специалност „Право“ вече имат друго завършено висше образование.

Какви тенденции наблюдавате в развитието на висшето образование в България и има ли още какво да се подобри?

Всеизвестен факт е, че днешните студенти ще сменят професии, а не работни места. Бъдещето ще изисква от тях повече интегрални, мултидисциплинарни знания и множествена интелигентност.

В държавите с висока степен на развитие на висшето образование, в т.ч. и в европейското пространство за висше образование, като основен фактор за повишаване на качеството на учебния и изследователския процес, е сътрудничеството чрез конкуренция – между университети, факултети, катедри, преподаватели и студенти. За съжаление в България управляващите виждат постигането на сътрудничество единствено чрез регулация и централизирано администриране. Това изкривява стимулите в системата, защото по-важно е не какви са потребностите на студента и пазара, а какво решава министърът. Последиците са негативни за качеството и конкурентоспособността на българското висше образование.

Въпреки това, във ВСУ „Черноризец Храбър“ се стремим да предадем ново, модерно съдържание на учебния процес, като се съобразяваме с действащата нормативна уредба. Целта е да заложим на силните страни на всеки студент, да разкрием таланта, който природата е заложила в него и на тази основа да разкрием възможности за проявление на неговата иновативност и инициативност. Разширяваме количеството на избираемите дисциплини, така че всеки студент да получи простор за разкриване на своите лични качества, да може най-добре да трансформира знанията в умения.

Нови и уникални, по своето съдържание, за нашата страна са специалности като „Киберсигурност“, „Data Science“, „Интелигентни системи за сигурност“, „Кръгова икономика“. Предлагаме и придобиване на две специалности при обучение по един учебен план, без увеличение на таксите.

Какво е отношението Ви към стажантските програми и виждате ли еволюция в тяхното развитие?

Изцяло приветстваме политиката, провеждана от държавата през последните години – Законът за висшето образование позволява до 10 % от аудиторната заетост на бакалаврите и 20 % на магистрите да се провежда от експерти от практиката. Това не означава, че експертите ще застанат зад катедрите в учебните зали. Вече година във Варненския свободен университет работи иновативният проект „Образование в партньорство“ за студентите от строителните специалности, психология и компютърните науки. Те придобиват част от образователните кредити чрез обучение в реална бизнес среда.

В бизнеса трябва да бъдат обособени работни места, които да се заемат от студенти. Например бъдещите експерти, които се обучават в специалност „Публична администрация“ могат да имат място във всяка Община. Студентите от „Пожарна безопасност и защита на населението“ могат да подпомагат структурите по защита на обществения ред. От една страна студентите ще почувстват пулса на времето, от друга фирмите ще използват знанията на младите хора – голяма част от тях са осъществили академична мобилност в други държави, видели са европейския опит, имат допир до новите технологии в различни области и могат да споделят опит и контакти. Бизнесът ще може да подбере качествени кадри, както и да предостави стипендии за обучението на тези, които иска да развива.

Какъв съвет бихте дали на Вашите студенти, за да намерят по-бързо и лесно работно приложение и да се развият кариерно?

Нашият патрон Черноризец Храбър“ ни е оставил завещанието си „За буквите“, от където извеждаме мотото на 30-годишнината на нашия университет: „Учи се и търси!“. Това е моето пожелание към студентите. Чрез обучението да търсят и намират нови знания, чрез тях да преоткрият себе си и да намерят нови възможности. Използвам случая да поканя всички наши настоящи и бивши възпитаници, преподаватели и приятели на 3 октомври 2021 г. във Фестивалния и конгресен център във Варна на празничния концерт-спектакъл, посветен на 30-годишнината от създаването на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Какъв според вас е профилът на идеалния кандидат, който най-лесно би се преборил с конкуренцията? Какви умения трябва да притежава?

Поздравявам екипа на Dir.bg за инициативата „Идеалният кандидат„. В условията на Индустрия 4.0 интелектуалният потенциал има решаващо значение за успеха на бизнеса, а интелектуалният потенциал, от своя страна, се определя от равнището на образованост, наличието на научна експертиза и работа в екип. От тази гледна точка, университетите не могат пълноценно да изпълняват своята обществена мисия без установяването на партньорство с бизнеса. Именно партньорството ще спомогне да се решат и хронични проблеми, като например, випускниците на университетите да са в състояние веднага да влязат в ритъма на бизнеса.

Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование и се чудят по кой път и към кой Университет да поемат?

Най-важното, което трябва да дадем на младите хора е доброто образование, да изградим у тях умението да учат непрекъснато. Като казвам добро образование, имам предвид, че то задължително трябва да включва и хуманитарна компонента. Иска ми се не само в нашия, но във всички български университети, да намерят повече място поезията, музиката, танца. Тогава младите хора получават по-голям шанс да се реализират не само професионално. А успешната кариера е само част от социалната реализация и достойния живот.

%d bloggers like this: